FOGA CONSULT
 

Vi tilbyder ekspertrådgivning og professionelt konsulentarbejde en bred vifte af områder relateret til fiskeri.
 

FOGA Consult omfatter følgende elementer: 
 

• FLO (Fisheries Liaison Officers)
 

Rådgivning vedrørende MMO (Marine Mammal Observation)
 

Observation af og statistik for havpattedyr
 

Nye offshore konstruktioners indflydelse fiskeriet:

o Vindmølleparker

o Undervandskonstruktioner

o Rør og kabler

o Trafikseparationszoner

o Broer

 

Foga udbyder en række konsulentydelser der alle er relaterede til vedvarende energi, offshore olie og gas aktiviteter samt fiskeri erhvervende.
Olie og gas udvinding og offshore vind kræver mange og dybtgående overvejelser forud for endelig beslutningstagen omkring udnyttelse af et felt.
Foruden seismiske surveys, risikoafdækning, logistiske hensyn og meget mere, bør der tages hensyn til andre brugere af havområderne og de derværende ressourcer.
Foga bistår såvel Offshore olie og gas operatører og vedvarende energiudbydere med professionel rådgivning der belyser og sandsynliggør offshore konstruktioners påvirkning og indvirkning f.eks. fiskeri erhvervet. Herunder afdækning af alternative placeringsmuligheder af f.eks. møllefundamenter der kan bidrage til en mulig sameksistens for de forskellige brancher der udnytter ressourcerne ved bankerne.

 

Offshore installationer.
 

I mange tilfælde drives fiskeri i en specifik vanddybde langs skråningerne en banke, hvor f.eks. trawlfiskeri udføres rundt banken langs den samme dybdekurve.
Placering af vindmøllefundamenter i planlægningsfasen, bør således tilgodese hensyntagen til f.eks. trawlfiskeriet ved at udlægge offshore hav vindmølle parkens design, parken placeres hensigtsmæssigt banken set i forhold til de andre offshore erhverv.
Dette kunne tillige bidrage til øget fiskeri, da en hav vindmølle park med dertil hørende kabel tracerer, typisk beskyttes af en stor mængde granitblokke til at beskytte henholdsvis fundamenter og kabler imod blotlægning ved sandflugt grundet havstrømme.
Sådanne stenrev vil sigt blive biotoper for en stor mængde marine livsformer, med forhøjede forekomster af fisk- og skalddyrs yngel, der vil ”føde” de omkring liggende fiskeri områder med fangst
denne måde kan bebyggelse af rev og banker blive en positiv effekt for de andre erhverv der benytter området.

 

NordStream” offshore gasrørledninger.

Foga har forud for og under konstruktions og rørlægningsfasen af de to 1.224 km lange gas rørledninger gennem Østersøen ydet rådgivning til NordStream AG.
Foga er blevet inddraget i henhold til vore kernekompetencer, og har med baggrund i vores dybe kendskab til de forskellige fiskeriformer og fartøjstyper i Østersøen ydet rådgivning med det formål at minimere evt. gener for fiskeri erhvervene under anlæg og driftsfasen, herunder forslag om ruteføring samt implementering af andre fiskerimetoder, der som ekstra bonus resulterer i reduceret brændstofforbrug fiskefartøjerne samt mindre belastning af havbunden.

 

FLO, Fisheri Liaison Officers / Fiskeri sagkyndige rådgivere til survey fartøjer.
 

I forbindelse med seismiske surveys i et havområde er det kutyme og ”Best practice” at kontrahere med Fisheri Liaison officers / Fiskeriforbindelses officerer til seismik fartøjet.
Foga Consult ApS tilbyder kyndige fiskeskippere som rådgivere til Olie og Gas operatørerne.
Foga har konsulentvirksomhed for nogle af landets mest erfarne fiskeskippere, der yder fiskeri rådgivning ombord, for at imødegå uheld, utilsigtede hændelser og tab af seismisk data og tid under udførelsen af det seismiske survey.
Vores Fiskeriforbindelses officerer mønstrer ombord på survey skibet, og informerer ved hjælp af VHF de fiskefartøjer der arbejder i området om bl.a. længden på og udformningen af det seismiske udstyr, der typisk rækker flere tusinde meter agten for fartøjet.
Vores erfaring viser at man ved god dialog og information til og med fiskerne forud og under survey opgaverne, kan reducere gener begge veje.
Fiskeri forbindelses officeren fører daglig rapport over observationer og opgaver. Denne rapport overdrages til Operatøren efter opgavens afslutning, og kan evt. tilføjes til den endelige rapportering til Energistyrelsen og Fiskeridirektoratet.
Forud for et survey kan vore erfarne forbindelses officerer bistå operatørerne med en belysning af det antal fiskefartøjer der opererer i området, fiskeri metoder samt bidrage med positiv input, trouble-shooting og forslag til planlægningsfasen. Udfordringerne ændrer sig selvsagt henover året alt efter sæson og kvoter, foruden at være meget område specifikt.

 

MMO, Marine Mammal Observers til survey fartøjer.
 

Foga leverer ”Marine Mammal Observers” til tjeneste ombord på de seismiske fartøjer i Nord og Østersøen.
Her rådgiver de fartøjernes besætning om hvorledes de skal forholde sig i det tilfælde der observeres marine pattedyr som hvaler og sæler i området herunder ”Soft start” procedurer ved opstart af seismiske undersøgelser. Dertil udfærdiges der rapporter over observationer af pattedyr samt hvilke procedurer der er blevet opereret med på fartøjet.

Sammen med FogaInfo ”Information om Olie og Gas Aktiviteter” der ugentlig udsendes til fiskerne kan vores rådgivning medvirke til et positivt forløb af survey operationerne.