Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

FOGA Consult

FOGA tilbyder en bred vifte af konsulentydelser indenfor vedvarende energi, olie- & gas sektoren samt fiskeriet.

Vi assisterer operatører og leverandører indenfor olie- & gas sektoren såvel som indenfor offshore vind ved at tilbyde professionel rådgivning i forbindelse med offshore installationernes påvirkning af fiskeriet i farvandet.

FOGA Consult omfatter følgende elementer:

 • Fisheries Liaison Officers (FLO)
 • Rådgivning vedrørende Marine Mammal Observation (MMO / MMSO / PAM)
 • Nye offshore konstruktioners indflydelse på fiskeriet:
  • Vindmølleparker
  • Undervandskonstruktioner
  • Rør og kabler
  • Trafikseparationszoner
  • Broer

I forbindelse med seismiske surveys i et havområde er det kutyme og ”Best practice” at kontrahere med Fisheri Liaison officers / Fiskeriforbindelses officerer til seismik fartøjet.

Foga Consult ApS tilbyder kyndige fiskeskippere som rådgivere til Olie og Gas operatørerne. Fiskeriforbindelses officererne yder fiskeri rådgivning om bord, for at imødegå uheld, utilsigtede hændelser og tab af seismisk data og tid under udførelsen af det seismiske survey.

Forud for et survey kan vore erfarne forbindelses officerer bistå operatørerne med en belysning af det antal fiskefartøjer der opererer i området, fiskeri metoder samt bidrage med positiv input, trouble-shooting og forslag til planlægningsfasen. Udfordringerne ændrer sig selvsagt henover året alt efter sæson og kvoter, foruden at være meget område specifikt.

FOGA leverer ”Marine Mammal Observers” til tjeneste om bord på de seismiske fartøjer i Nord- og Østersøen. Her rådgiver de fartøjernes besætning om hvorledes de skal forholde sig i det tilfælde der observeres marine pattedyr som hvaler og sæler i området herunder ”Soft start” procedurer ved opstart af seismiske undersøgelser. Dertil udfærdiges der rapporter over observationer af pattedyr samt hvilke procedurer der er blevet opereret med på fartøjet.

Dette kan inkludere observationer af fugle (MMSO)

Passiv akustisk observation kan tilbydes (PAM).

I mange tilfælde drives fiskeri i en specifik vanddybde langs skråningerne på en banke, hvor f.eks. trawlfiskeri udføres rundt banken langs den samme dybdekurve.

Placering af vindmøllefundamenter i planlægningsfasen, bør således tilgodese hensyntagen til f.eks. trawlfiskeriet ved at udlægge offshore hav vindmølle parkens design, så parken placeres hensigtsmæssigt på banken set i forhold til de andre offshore erhverv.

Dette kunne tillige bidrage til øget fiskeri, da en hav vindmølle park med dertil hørende kabel tracerer, typisk beskyttes af en stor mængde granitblokke til at beskytte henholdsvis fundamenter og kabler imod blotlægning ved sandflugt grundet havstrømme.

Sådanne stenrev vil på sigt blive biotoper for en stor mængde marine livsformer, med forhøjede forekomster af fisk- og skalddyrs yngel, der vil ”føde” de omkring liggende fiskeri områder med fangst.

På denne måde kan etablering af rev og banker blive en positiv effekt for de andre erhverv, der benytter området.

 

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum